Kvalitet og tryghed

Vi er et hospital i konstant forbedring

Privathospitalet Mølholm har siden starten for næsten 25 år siden sat kvalitet i behandlingen i højsædet. Vi var derfor også med til at udvikle Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som tester og akkrediterer alle danske privathospitaler og klinikker, og vi var efterfølgende blandt de fire første hospitaler, som i 2010 blev akkrediteret efter DDKM. Som det eneste af disse fire hospitaler blev Privathospitalet Mølholm straks godkendt uden anmærkninger. Vi vil fortsat være et hospital i konstant forbedring, som leverer sikker behandling og udredning til patientens tilfredshed.


Vi er derfor stolte af igen at være blevet certificeret, og denne gang med de flotteste resultater nogensinde opnået for et hospital eller privathospital i Danmark. 

Konklusionen fra IKAS efter ekstern survey den 15. marts 2017 lyder:

"Privathospitalet Mølholm fremstår som et hospital med klare fokuserede mål og strategier. Der er høj faglighed og høj effektivitet. Alle føler ansvar for at opgaven løses, vi så teamwork og mantraet- patienten er i centrum – her er det rigtigt. Der sættes mål, og målene følges og vurderes, og der laves handleplaner. Alle tilgængelige data bruges til udvikling og forbedring. Nøgleord som kvalitet, tryghed og tillid – findes i organisationen og giver genklang hos de interviewe patienter. Alle 192 indikatorer er opfyldte”.

 

Den Danske Kvalitetsmodel 

DDKM er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.

Akkrediteringsstemplet er vores bevis på, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og overvågning. Certifikatet for kvalitetssikring bliver fornyet med ny akkreditering hvert 3. år. Privathospitalet Mølholms nye akkrediteringsstatus er gældende fra 2. februar 2017 til 29. marts 2020. Akkrediteringsstatus er forlænget til 30. april 2021.

 

Ensartet kvalitet

Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet - på tværs af afdelinger og sygehuse. 

 

Det skal sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb.
  • Samme ensartede høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet
     

Dokumentering af kvalitet

For at Privathospitalet Mølholm kan vedblive at være akkrediteret, skal vi hele tiden kunne dokumentere overfor IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet), at vi lever op til kravene om sikret og effektive behandlingsforløb. Dette sker gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder af hospitalet.

Vores medarbejdere skal demonstrere, at de kender og bruger de udarbejdede retningslinjer, og vi fører løbende kontrol med kvaliteten af behandlingsforløbene og patienttilfredsheden. Dette sker dels gennem interne audits og dels gennem eksterne audits fra IKAS, Styrelsen for Patientsikkerhed, registrering til kvalitetsdatabaser via RKKP samt den Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for offentligt henviste patienter.

 

IKAS 

 

 

 

Privathospitalet Mølholms akkrediteringsstatus kan du se ved at klikke på linket til certifikatet:

Akkrediteringsstatus gældende fra 2. februar 2017 til 30. april 2021

 

Se Referat fra nævnsmøde og Rapport fra Survey

Læs mere om DDKM 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed  

Foruden IKAS akkrediteringskrav aflægger Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn på de behandlingssteder, hvor der udføres lægelig samt kosmetisk patientbehandling.

Det drejer sig om planlagte eller risiko baserede tilsyn ud fra styrelsens løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Ved tilsynet vurderes behandlingsstedet ud fra de af Styrelsen fastsatte målepunkter.
 

Du kan læse de seneste tilsynsrapporter her, for Privathospitalet Mølholm Vejle og Aarhus/Højbjerg.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside er tilsynsrapporterne offentlige i 3 år fra tilsynsdato. Inspektionsrapporter for kosmetiske behandlinger findes på Styrelsens hjemmeside

 

Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)

RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater. Privathospitalet Mølholm bidrager med data til kvalitetsdatabaserne med formål at forbedre patientbehandlingen. Vi indberetter kvalitetsdata indenfor nedenstående specialer, hvor du i årsrapporten kan finde resultater for patientbehandlingen for Privathospitalet Mølholm:

 

  Ablation.dk – Klinisk Database

  Dansk Anæstesi Database

  Dansk Fedmekirurgi Register 

  Dansk Herniedatabase 

  Danske Hjerteregister 

  Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 

  Dansk Hoftealloplastik Register 

  Dansk Knæalloplastik Register 

  Dansk Korsbånds Register 

  Dansk Skulderalloplastik Register 

 

 


Til top