Om behandlingen

Vill du behandlas för ditt förmaksflimmer är du i goda händer hos oss

Förmaksflimmer behandlas med radiofrekvensablation och är en daglig rutin på HjerteCenter Mølholm. Vi har abladerat mer än 7000 patienter och av dessa är cirka 200 svenska patienter. Hos oss har vi god kunskap och erfarenhet av de regler som gäller för EU-medborgare och vård i annat land. Vårt mål är att kombinera professionell behandling med god omvårdnad.

 

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer, även kallat hjärtflimmer, är den vanligaste hjärtrytmstörningen och som ofta orsakar kaotisk och okoordinerad sammandragning av hjärtats förmak. Detta ger en oregelbunden puls. Symtomen kan komma i perioder eller pågå hela tiden. Det är också möjligt att ha förmaksflimmer utan att känna av det.
Incidensen av förmaksflimmer ökar med åldern och det uppskattas att 5 procent av personer över 65 år har förmaksflimmer. Vi vet inte exakt orsakerna till förmaksflimmer, men ser att den kan relateras till ålder, åderförfettning, högt blodtryck, diabetes, hjärtklaffsjukdom och hög ämnesomsättning.

 

Olika typer av förmaksflimmer   

Det finns flera former av förmaksflimmer:

 • Paroxysmalt är kortare flimmerattacker. De kan pågå från någon minut upp till några dagar. Attackerna går alltid över av sig själva utan behandling.
 • Persisterande flimmer går inte över av sig själv utan behöver brytas av till exempel elkonvertering eller läkemedelskonvertering.
 • Permanent flimmer betyder att flimret inte går över eller kommer tillbaka efter mycket kort tid trots åtgärd. Ibland tas beslutet att låta flimret bli permanent av olika orsaker.

Symtom

 • Snabba och/eller oregelbundna hjärtslag
 • Bröstsmärta
 • Yrsel
 • Andfåddhet
 • Minskad ork
 • Utmattning

 Om du märker några av de ovan nämnda symtomen bör du kontakta din vårdcentral.

 

Om behandlingsmetoden - ablation

Vid så kallat paroxysmalt förmaksflimmer (kortare flimmerattacker) är vår erfarenhet att över 90 % av patienterna har en mycket god effekt av ablationen. Patienter med kroniskt förmaksflimmer har en något lägre lyckandefrekvens - cirka 70 %.

 

Med hjälp av en kateter som sätts in via en ven i ljumsken, undersöks olika områden i hjärtats förmak, för att hitta varifrån de onormala elektriska impulserna uppkommer. Kateterns lilla metallspets värms upp med högfrekvent ström och hålls mot vävnaden. Detta ger ett litet, punktformat sår i hjärtmuskeln. Detta kallas ablation. Man kan på detta sätt göra linjer med små sår, som senare blir linjer av ärrvävnad. Ärren stoppar de onormala elektriska impulserna från hjärtat och förhindrar flimmerattacker. Den normala hjärtrytmen, sinusrytmen, förblir den som kontrollerar hjärtats slag.

 

Ablation tar 2-3 timmar. Under ingreppet får du lugnande och smärtstillande läkemedel. Före och efter ablationen ska du ha blodproppsförebyggande läkemedel, vilket minskar blodets förmåga att koagulera (bilda blodproppar).

 

Före behandlingen

På inskrivningsdagen välkomnas du av en sjuksköterska som informerar dig om behandlingen, när den kommer att hända och hur du förbereder dig. Sjuksköterskan sätter en plastkanyl i din hand eller din arm. Vi tar din puls och mäter blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också att fylla i ett frågeformulär med frågor om dina symtom och vilken påverkan ditt förmaksflimmer har på ditt dagliga liv. Vi ber dig också att fylla i detta frågeformulär 1 år efter behandlingen. Det ger oss en bra möjlighet att följa upp våra patienter.

Kort före behandlingen informeras du i detalj om den av hjärtspecialisten som ska utföra ablationen. Hjärtspecialisten berättar hur behandlingen går till och om eventuella biverkningar och komplikationer. Vi lägger mycket tid på detta samtal och dina närstående kan naturligtvis delta. Du behandlas direkt efter detta samtalet.

 

Innan ablationen utförs görs en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det sker genom att en ultraljudsgivare i form av en slang förs ner i halsen - en så kallad TEE. Undersökningen utförs under narkos. Ultraljudsundersökning görs för att utesluta blodproppar i vänster förmak, vilket kan finnas trots behandling med blodproppsförebyggande medicin. Om man upptäcker tecken på blodproppar finns en risk att de lossnar under operationen, vilket kan orsaka skador i övriga kroppen. Därför skjuts då ingreppet upp.

 

Viktiga förberedelser på behandlingsdagen:

 • Du ska fasta, det vill säga inte äta, dricka, röka eller tugga tuggummi.
 • Ta din morgonmedicin med så lite vatten som möjligt efter 06:00.
 • Duscha kvällen före behandlingsdagen eller på morgonen innan behandlingen.
 • Använd inte parfym eller hudkrämer samma morgon som du ska behandlas.
 • Ta av smycken, klockor och ta bort nagellack.
 • Använd rena och lediga kläder som är lätta att ta av och på.
 • Gå på toaletten strax före behandlingen.

Under behandlingen

Ablation tar cirka 2-3 timmar. I behandlingsrummet finns röntgenutrustning och flera dataskärmar. Innan behandlingen startar, kommer du att få lokalbedövning i höger ljumske. Tre tunna plaströr placeras i en ven. Genom plaströret leds tunna katetrar upp till hjärtat. Dessa används för att visa hjärtats elektriska aktivitet och för ablationen.

Via katetern kan läkaren se hjärtats elektriska aktivitet. Genom att värma kateterspetsen till ca 65 grader kan man påverka och eliminera orsaken till förmaksflimret. Det är normalt att ge värmebehandling i sammanlagt 30 till 40 minuter. Ingreppet sker under lokalbedövning i kombination med konstant tillförsel av avslappnande och smärtstillande medicin.

Om du får förmaksflimmer under behandlingen, hjälper vi hjärtat tillbaka till normal hjärtrytm (sinusrytm) med elektrisk stöt i bröstet. Detta kallas elkonvertering och sker under narkos.

 

Efter behandlingen

När ablationen är klar tar vi bort katetrarna och du flyttas tillbaka till din säng. Du kommer att övervakas av en sjuksköterska de första 2-4 timmarna. Det är hjärtrytmen, blodtrycket och insticksstället i ljumsken som observeras. Under de första 2 timmarna ligger du i sängen på grund av risken för blödning från såret i ljumsken. Din hjärtfrekvens övervakas till nästa dag. 

 

Det är inte ovanligt med mild smärta eller bröstsmärtor efter behandlingen. Vissa upplever också ömhet i halsen efter ultraljudsundersökningen. Om du upplever detta, berätta det för din sjuksköterska.

 

På eftermiddagen efter behandlingen kommer hjärtspecialisten som utfört behandlingen, att undersöka dig. Med hjälp av en sjuksköterska är det vanligtvis möjligt att gå upp efter två timmar. Du kan duscha som vanligt dagen efter behandlingen.

 

Nästa dag

Dagen efter ablationen blir du normalt utskriven. Som regel fortsätter du med samma läkemedel som före behandlingen. I vissa fall kan nya mediciner behöva sättas in för att stabilisera hjärtfrekvensen.

På morgonen innan du skrivs ut, kontrolleras punkteringsstället i ljumsken.

Du skrivs ut av hjärtspecialisten som behandlat dig. Under detta samtal kan du ställa frågor och diskutera försiktighetsåtgärder för framtiden.

 

Vid hemgången får du en journalanteckning med dig. Den beskriver vilken behandling du har genomgått. Vi skickar journalanteckning till din läkare och remitterande läkare. Om du behöver några läkemedel får du med dig recept på dessa. 

Efter utskrivningssamtalet och frukost 8.30 kan du gå hem. 

 

Hemtransport

Du kan själv köra bil eller åka med kollektivtrafik/flyga samma dag som du skrivs ut.

 

Efter hemkomsten

Det är vanligt att man får ett litet blåmärke vid insticksstället i ljumsken. En del patienter kan få en blödning (i ljumsken), vilket kan finnas kvar några veckor efter ablationen.

Många patienter har ont, känner tryck eller har obehag i bröstet de första dagarna efter behandlingen. För att minska obehaget rekommenderas att du tar smärtstillande tabletter som innehåller paracetamol till exempel Alvedon, som du kan köpa på apotek.

 

Vi brukar rekommendera att du fortsätter med samma medicinering de närmaste 3 månaderna som före ablationen. Det gäller även blodproppsförebyggande läkemedel. Kontakta oss gärna om du är osäker. Patienter med hög risk för stroke på grund av förmaksflimmer rekommenderas att fortsätta sin behandling med blodproppsförebyggande läkemedel livet ut, även efter framgångsrik ablation.

 

Ändringar i medicineringen ska alltid göras i samråd med din läkare. Det är särskilt viktigt att du inte slutar ta blodproppsförebyggande läkemedel utan att först rådfråga din läkare.

Vissa patienter upplever hjärtrusning eller förmaksflimmer efter ablationen. Det kan bero på en irritation av hjärtmuskulaturen som ett resultat av själva behandlingen och betyder inte att ablationen har misslyckats. Vissa kan uppleva en ökad förekomst av förmaksflimmer under de första 2-3 månaderna. Efter detta minskar symtomen vanligtvis.

Det är därför inte förrän efter cirka 3 månader som man kan bedöma effekten av behandlingen. Det kan bli nödvändigt att upprepa den. Erfarenheten visar att ungefär en av fem (20 procent) genomgår mer än en ablation för att uppnå optimalt resultat. Men med attackvisa förmaksflimmer är det färre än så. 

 

Kontroller, aktivitet och arbete

En av våra sjuksköterskor kommer att ringa dig ett tag efter att du kommit hem för att höra hur det går. Kontroller och uppföljning sker på hjärtkliniken på ditt sjukhus eller hos den eventuella remitterande hjärtspecialisten.

Den första veckan efter ablationen är det viktigt att du inte lyfter tungt, det vill säga högst 5 kg och inte heller tränar. Detta är viktigt för att förhindra att insticksstället i ljumsken går upp och börjar blöda. Vi rekommenderar att vänta i minst två veckor innan du utför någon fysiskt krävande aktivitet.

Du kan börja jobba efter en vecka. Om du har tungt fysiskt arbete väntar du i 2 veckor innan du börjar arbeta.

 

Hjärtklappning efter utskrivning

Om du får hjärtklappning eller förmaksflimmer efter att du skrivits ut rekommenderar vi följande:

 • Om symtomen är desamma som före ablationen ska du vänta minst en dag för att se om symtomen går över av sig själv.
 • Om symtomen är annorlunda än de var före behandling eller varar längre än 24 timmar, rekommenderar vi att du kontaktar en läkare eller ett sjukhus för att ta ett EKG.
 • Om EKG visar förmaksflimmer vill man att det går tillbaka till normal hjärtrytm. Ofta går flimmerattacken över av sig själv.
 • Om den fortsätter, rekommenderas elkonvertering på sjukhus inom 48 timmar efter det att flimret startat. Dessutom kan det under en tidsperiod vara nödvändigt att använda rytmreglerande läkemedel. Detta utvärderas av en läkare. Rytmreglerande läkemedel kan påverka den blodproppsförebyggande behandling. Förändringar i medicineringen ska alltid göras i samråd med din läkare och rådfråga HjerteCenter Mølholm om du är osäker.

Det kan vara klokt att registrera hur ofta du upplever hjärtrytmstörningar och hur länge symtomen pågår. Ta i så fall med dig informationen när du besöker sjukhuset, vilket du kommer att göra efter cirka 3 månader.

Om du upplever intensiv bröstsmärta, svår andnöd, yrsel eller svårighet att svälja, kontakta en läkare. Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon + 45 7642 7420 eller +45 2819 8281 (jour-telefon).

 

Kontakta din läkare eller akutmottagning om du får något av följande problem:

 • Lunginflammation med hosta
 • Smärta vid inandning och feber
 • Ökande andfåddhet
 • Bröstsmärta och hög feber 6-12 veckor efter ablation
 • Insticksstället i ljumsken eller omgivningen blir smärtsam, röd, svullen eller varm.
Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen