PATIENTINFORMATION
Når ryggen giver problemer
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Når ryggen giver problemer

Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben.

 

Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept

Ryglidelser er et meget hyppigt forekommende problem, og giver mange mennesker en dårlig livskvalitet. Ofte resulterer ryglidelsen i mange smerter, et stort sygefravær, og begrænsninger i den enkeltes muligheder for at leve et normalt liv. Det gør ondt - både fysisk og psykisk.

 

Behandlingskoncept - uden operation

På RygCenter Mølholm ser vi årligt mange tusinde patienter, som kommer med smerter fra nakke- eller lænderegion.

Størstedelen skal ikke opereres, da en operation ikke vil afhjælpe lidelsen. I stedet kan vi tilbyde et fokuseret, intensivt behandlingsforløb under tværfaglig, professionel ledelse.

Vort behandlingskoncept er specielt målrettet patienter med symptomer fra lænderyggen, og kan - uden operation - hjælpe disse patienter godt på vej tilbage til et aktivt liv.

 

Behandlingsforløbet består af følgende:

  • Forløbet indledes med en samtale og en undersøgelse hos én af vore neurokirurger med speciale i ryglidelser - se vores hjemmeside for nærmere oplysninger
  • Den kliniske undersøgelse suppleres oftest med en MR-skanning.
  • Alle patienter, der opfylder kriterierne, tilbydes dette behandlingskoncept og får en samtale og en undersøgelse hos vores rygfysioterapeut.
  • Behandlingsstrategi og træningsforløb planlægges her efter i samarbejde med rygfysioterapeuten.
  • Denne behandlingsstrategi kan endvidere suppleres med interventional smertebehandling foretaget af anæstesi- og smertelæge.

Vejledning og træning

Med udgangspunkt i den neurokirurgiske undersøgelse og MR-skanningen gennemfører fysioterapeuten en screening. Denne er med til at kortlægge patientens funktionsniveau og fastlægger udgangspunktet for den videre træning.

Da langt de fleste patienter bliver MR-skannet, bruger vi skanningen som grundlag for en informations- og vejledningssamtale, således at patienten er tryg ved at komme i gang med en aktiv behandlingsstrategi. Det er vigtigt, at patienten har tillid til sin ryg og ikke bliver bange for at bevæge sig naturligt. Spænder man og er bange for at udføre bestemte bevægelser, forstærker man ofte rygsmerterne.

 

Det er dokumenteret, at en aktiv behandlingsstrategi - altså træning - giver det bedste resultat ved langvarige rygsmerter.

Træningen kan foregå derhjemme eller under vejledning hos en fysioterapeut i lokalområdet.

 

Henvendelse fra patienten til Privathospitalet Mølholm

Hurtig diagnosticering

Indenfor 1 uge er patienten set af vores speciallæge, og samme dag er der mulighed for MRskanning, hvis lægen vurderer, at dette er nødvendigt.

Herigennem kortlægges problemstillingen hurtigt, og relevant behandling kan iværksættes. Hvis patienten opfylder kriterierne, tilbydes et ikke-kirurgisk patientforløb.

Fysioterapeuten gennemfører en funktionsundersøgelse, som fastlægger udgangspunktet for den videre træning. Træningen kan foregå derhjemme eller på en fysioterapiklinik i lokalområdet.

Er der behov for at koble smertelægen på, for at patienten kan komme i gang med et træningsforløb, sker dette også tidligt i forløbet.

 

Træningsperiode

Patienten arbejder med de anviste øvelser i 2 - 3 måneder enten derhjemme eller på klinik i lokalområdet, som har en samarbejdsaftale med RygCenter Mølholm. Der er mulighed for ekstra kontrol på RygCenter Mølholm gennem hele træningsperioden.

 

Afsluttende kontrol

Patienten tilbydes en afsluttende kontrol på RygCenter Mølholm. Fysioterapeuten gennemfører den samme funktionsundersøgelse som ved opstart af træningsforløbet som et effektmål.

Er der behov for en afsluttende kontrol hos den ansvarlige speciallæge, er der mulighed for dette.


Hvorfor smertebehandling?

God smertebehandling kan gøre det muligt at komme videre...

Smerter hos personer med ryglidelser kan være et væsentligt problem, som kan forsinke effekten af rygtræning betydeligt eller ligefrem forhindre rygtræning. Det kan blive en "ond cirkel" - og vi vil bryde denne med injektioner i facetled eller omkring nerverødder.

Behandlingen er ofte så virksom, at patienten kan træne effektivt i løbet af de første dage. I de fleste tilfælde vil én behandling være tilstrækkelig, men det kan være nødvendigt med gentagelse af behandlingen, og det kan være nødvendigt at supplere med medicin imod neurogene smerter. 

Effektiv og god smertebehandling er en vigtig faktor for at undgå langvarig sygemelding og for at undgå risiko for udvikling af kronisk smerte.

 

Hvem kan hjælpes?

Vi kan hjælpe rigtigt mange patienter med vores behandlingskoncept uden operation. Vi ved dog erfaringsmæssigt, at der altid vil være en lille gruppe patienter, hvor man desværre ikke vil opnå fordele ved hverken operation eller ikke-kirurgisk rygbehandling. Det er derfor i hvert enkelt tilfælde et lægefagligt skøn, der afgør, hvilke patienter der vil blive tilbudt denne ikke-kirurgiske rygbehandling.

Målgruppen for vort behandlingskoncept uden operation er den velmotiverede patient, hvor ryglidelsen ikke er kronisk.

Den avancerede smertebehandling vil kun blive tilbudt til smerteplagede patienter, som er velmotiverede for efterfølgende fysisk rygtræning, og hvor smerten er af kortere varighed.

Opskriften på bedst mulig effekt og succes er, at patienten har et aktivt medansvar for sin ryglidelse.

 

Hvis operation er den rigtige behandling

Til de patienter, hvor der er lægelig indikation for at tilbyde operation af vore neurokirurger på RygCenter Mølholm, vil operation blive foretaget med "minimal invasiv teknik".

Det kirurgiske indgreb foretages herved yderst skånsomt og med avanceret kirurgisk teknik, og operationsarret bliver kun få centimeter langt. Udskrivelse finder sted dagen efter operationen.

 

Operationsteknikken følger de nyeste internationale principper for "good clinical practise" indenfor rygkirurgi, og er resultatet af regelmæssige studieophold, kongresser og tæt europæisk samarbejde mellem de førende hospitaler indenfor dette felt.

På grund af kirurgernes store erfaring med anvendelse af denne metode, kan vore patienter normalt hurtigt komme tilbage til deres sædvanlige livsførelse igen.

 

Forsikringsordning

De fleste sundhedsforsikringer dækker behandling af ryglidelser. Spørg dit forsikringsselskab om reglerne hos netop dem.


Ventetidsgaranti

Hvis du opfylder reglerne for det, kan du blive omvisiteret i henhold til regeringens udvidede ventetidsgaranti. 

 

Kontakt

Privathospitalernes patientvejleder eller RygCenter Mølholms sekretærer for yderligere information.

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

RygCenter Mølholm

VERSION NR. 104 . DATO 14. maj 2019

Til top