Patientinformation
- Personlighedstestning
Denne behandling tilbydes i: Vejle

- Personlighedstestning

Om personlighedstest.

 

Veldokumenterede personlighedstest giver klarhed om personlige ressourcer og udviklingspotentialer. De anvendes derfor med personlig udvikling og rekruttering for øje.

En beskrivende personlighedstest kan i nuancer og i forhold til en given norm giver et yderst nuanceret billede af personen og fortælle, hvor denne er særlig robust. Den kan præcist give et billede af foretrukne copingstrategier og hvornår de er hensigtsmæssige. Den vil kunne sammenligne personen med andre danske ledere indenfor bestemte lederkompetencer.

Personlighedstest beskriver, hvor personen adskiller sig fra normen og hvor denne har unikke træk. I og med at testen består af bi-polare skalaer undgås en bedømmende beskrivelse af personen.

Når det gælder personlighedstest er der fire aspekter, som er særlige vigtige.
Det er validitet, reliabilitet, interkorrelation og normer. Validitet og reliabilitet betyder at testen er gyldig og er pålidelig. Interkorrelation angiver den statistiske forventning mellem forskellige træk. Ved sammenligning med et gennemsnit er det vigtigt, at normens repræsentation er bred og norm antallets størrelse er høj. NEO PI-R personlighedstest opfylder disse krav.

Personlighedstestning foregår over to konsultationer.


Del 1 - Afklaring og testtagning

Første samtale er af 1,5 times varighed, anvendes til afdækning af formål med at tage testen og selve testtagningen. Testen kan enten tages i  Vejle og foregår under opsyn. Det tager ca. 30 minutter at udfylde en test.

Del 2 - Testresultat

Varighed af tilbagemelding er 1,5 time, hvor test resultat fremlægges i en refleksiv dialog. Inden tilbagemelding fremsendes en Narrativ rapport.
Ved samtalen udleveres yderligere testdata, vurdering af lederkompetencer samt validitets og interkorrelationsanalyse.Om personlighedstesten NEO PI-R

NEO PI-R er en struktureret og dybtgående personlighedstest, der bygger på den internationalt anerkendte fem-faktor model der er baseret på flere årtiers forskning.

Testen er teoriuafhængig, men tager udgangspunkt i en hypotese om, at aspekter af personligheden kan beskrives ud fra iboende personlighedstræk, og at disse træk kan beskrives ved hjælp af 5 overordnede og grundlæggende personlighedsdimensioner. Dimensionerne kan give en beskrivelse af et menneskes personlighed, dvs. et indblik i vedkommendes kognitive, emotionelle, interpersonelle og adfærdsmæssige tilgang til verden. De 5 overordnede dimensioner er yderligere opdelt i 6 facetter med bi-polære skalaer.


De 5 personlighedsdimensioner som NEO PI-R måler er henholdsvis: Emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed over for oplevelser, venlighed og samvittighedsfuldhed.


Emotionelle reaktioner

Denne dimension afspejler personens generelle negative emotionelle reaktioner, herunder nervøsitet og irritabilitet, men også de emotionelle reaktioner på stressende omstændigheder.
Typisk vil personer, der ligger lavt på denne dimension være afslappede, rolige og ikke bekymre sig om fremtidige problemer eller have negative følelsesmæssige udsving. Personer, der ligger højt, vil derimod hurtigt blive stressede og have svært ved at håndtere belastninger. De bekymrer sig om, hvad der kan gå galt i fremtiden og vil oftere være nervøse, anspændte og lettere at tirre.


Ekstroversion

Denne dimension afspejler personers generelle energiniveau, sociale behov og positive emotionelle reaktioner.
Personer, der ligger lavt på denne dimension, foretrækker stille og rolige omgivelser, og de tager tingene i et langsommere tempo. De vil desuden foretrække at arbejde alene eller i små grupper, og ofte have en mere formel og reserveret tilgang til andre mennesker. Personer, der ligger højt på denne dimension, vil ofte have et højt energiniveau, være meget optimistisk og entusiastiske, have et stort socialt behov og interesse for at omgås andre mennesker socialt og fagligt. Disse personer vil som regel have mange jern i ilden, være farverige, åbne og imødekommende i deres sociale kontakt.


Åbenhed over for oplevelser

Denne dimension afspejler personers generelle tilgang til nye ideer, tanker og oplevelser, herunder nysgerrighed og kreativitet.
Personer, der ligger lavt på denne dimension, vil typisk være jordnære og praktisk orienterede. De trives bedst i vante omgivelser, og de opsøger ikke nye indtryk. Personer, der ligger højt på denne dimension, vil ofte være iderige, kreative, nysgerrige og omstillingsparate. De vil typisk være drømmende, og de holder af at fordybe sig i deres arbejde samt at eksperimentere med deres omgivelser.


Venlighed

Denne dimension afspejler personers tilgang til andre mennesker, herunder deres tiltro til andre mennesker, sociale konformitet og omgang med andre mennesker.
Personer, der ligger lavt på denne dimension, vil typisk være konkurrence-orienterede, sagsorienterede, beregnende og have en kold og noget kynisk tilgang til andre. Personer, der ligger højt på denne dimension, vil ofte være flinke, medgørlige, altruistiske, tillidsfulde og tillidsvækkende. De vil fokusere på gruppens trivsel, og de vil i højere grad lade sig influere af gruppens holdninger end af sine egne.


Samvittighedsfuldhed

Denne dimension afspejler personers selvdisciplin, samvittighedsfuld og strukturering.
Personer, der ligger lavt på denne dimension, vil typisk være impulsive, spontane, ustrukturerede og leve fra hånden til munden. De vil undgå regler, orden og struktur og ikke planlægge. Personer, der ligger højt på denne dimension, vil ofte være ambitiøse, velorganiserede, selvdisciplinerede, seriøse og perfektionistiske. De vil følge regler, hvis de foreligger, og opfinde nye, hvis det letter deres arbejde. De holder af at sætte ting i system, de hader at spilde deres tid og planlægger gerne fremtiden.

Version nr. 118 . Dato 06. apr 2021

Til top