Privatlivspolitik for patienter

Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger herunder:

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Vores databehandling af dine helbredsoplysninger sker altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Vi har brug for dine personoplysninger for at sikre dig bedst mulig behandling, med bedst mulig kvalitet.

 

I nedenstående privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Privathospitalet Mølholm indsamler og behandler nedenstående typer af personoplysninger.  
 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familie-, sociale- og arbejdsrelationer, henvisende instans og uddannelse.  

 

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), etniske, religiøse eller seksuelle forhold.

Formålet med håndtering af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til gældende bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling og operation foretages i henhold til gældende bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

 

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes  og videregives i det omfang, det er nødvendigt. Vores personale vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål/fakturering.
 • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
  -  Dokumentationspligt.
  -  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  -  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  -  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  -  Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  -  Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  -  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  -  Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt via dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil i nogle tilfælde være, at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig, herunder at vi ikke kan varetage formålene ovenfor.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder videregivelse af oplysninger baseret på samtykket.

 

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller nægter at give dit samtykke til udveksling af dine helbredsoplysninger, skal dette gøres skriftligt.

 

Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke den behandling, der allerede er foretaget, inden du trak dit samtykke tilbage.

 

Det betyder, at journaloplysninger, som allerede er sendt til f.eks. egen læge eller Sundhedsjournalen på Sundhed.dk, ikke kan trækkes tilbage.

 

Du har selv mulighed for at privatmarkere dine journaloplysninger på Sundhed.dk. Du kan læse mere her

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedsinstanser, f.eks. sygehuse, henvisende læge, ved opslag i elektroniske journalsystemer eller i din Sundhedsjournal. Vi behandler naturligvis disse oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Sundhedspersoner hvor det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Der videregives oplysninger til din Sundhedsjournal på Sundhed.dk, når vi er pålagt dette, eller hvis du har samtykket til udvekslingen som led i din behandling.
 • Sundhedspersoner hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer eller forsikringsselskaber.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I nogle tilfælde videregives oplysninger til pårørende. 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
  Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes til regionens afregningskontor i henhold til sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v.
 • Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Er du henvist fra et forsikringsselskab, videregives dine personoplysninger til forsikringsselskabet med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45. 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: 

 

Mailadresse:  ​dpo@molholm.dk

Telefon: 87 20 30 40

Vores hjemmeside bruger cookies

På molholm.dk bruger vi cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

 

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen, ved at klikke på det lille symbol der er vist nederst i venstre hjørne på hjemmesiden.

 

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores ​Privatlivspolitik.