PATIENTINFORMATION
Neurologi - sygdomme i nervesystemet
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Introduktion til neurologi

Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem). Af neurologiske lidelser kan nævnes blodprop i hjernen og eventuelle følger heraf, migræne og andre hovedpineformer, nervebetændelse, Parkinsons sygdom, dissemineret sklerose, epilepsi, demens, visse smertetilstande (f.eks. ansigtssmerter, smerter i arme og ben, der ikke stammer fra brud og lignende) samt diverse bevæge- og gangforstyrrelser.

 

Sygdomme i nervesystemet kan være vanskelige at diagnosticere og behandle. Neurologiske undersøgelser er derfor ofte omfattende og tidskrævende og kan medføre supplerende undersøgelser i form af skanninger, røntgenundersøgelser, nerveledningsundersøgelser, neuropsykologisk undersøgelse, laboratorieprøver, undersøgelse af rygmarvsvæsken m.m. På Privathospitalet Mølholm tilbyder vi størstedelen af de nævnte undersøgelser, herunder også MR-skanning. Vi kan henvise til CT-skanning, hvis der skønnes behov herfor. Selvom en undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ved undersøgelsen ofte udelukke alvorlige tilstande. Hvor der kan stilles en diagnose, kan vi sætte en behandling i gang hér, eller henvise videre til et behandlingsprogram.

 

På Privathospitalet Mølholm bliver du undersøgt af speciallæger, der har bred erfaring i udredning og behandling af neurologiske sygdomme.

 

Typiske undersøgelses- eller pakkeforløb

De symptomer, man som patient kommer for at få undersøgt, danner udgangspunkt for samtalen og undersøgelsen hos den neurologiske speciallæge. Derefter aftales det, hvilke supplerende undersøgelser der kan laves, for at sikre diagnosen eller udelukke anden sygdom.

 

Som ét af de få privathospitaler i landet tilbyder vi hele udredningen på samme sted, dog ikke nødvendigvis samme dag, da der i visse tilfælde skal foreligge et analysesvar, før vi kan gå videre til næste trin. På næste side har vi nævnt flere af de typiske undersøgelses- eller pakkeforløb, som vi tilbyder - men vi laver i hvert enkelt tilfælde en individuel plan: 

 

1. Epilepsipakke

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af hjernen
 • Min. 1 EEG undersøgelse
 • Evt. vurdering af hjertelæge
 • Evt. blodprøver

2. Dissemineret sklerose

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af hjerne og rygmarv
 • Neurofysiologisk undersøgelse (EP)
 • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

3. Blodprop i hjernen/hjerneblødning

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af hjernen
 • Hjertekardiogram
 • Blodprøver
 • Evt. hjertelægeundersøgelse
 • Evt. ultralydsundersøgelse af halspulsåren

4. Nervebetændelse

 • Neurologisk forundersøgelse
 • Neurofysiologisk undersøgelse
 • Blodprøver
 • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

5. Demensudredning

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af hjernen
 • Blodprøver
 • Evt. neuropsykologisk undersøgelse
 • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

6. Hovedpine

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af hjernen
 • Evt. blodprøver
 • Evt. øjenundersøgelse

7. Whiplash/piskesmæld

 • Neurologisk forundersøgelse
 • MR-skanning af nakken, hvis dette ikke tidligere er gjort.

Det videre forløb

Den neurologiske speciallæge har et nært samarbejde med andre specialister på Privathospitalet Mølholm; neurokirurg, neurofysiolog, røntgenspeciallæge, kardiolog, reumatolog, øjenlæge og øre/næse/hals speciallæge, ligesom der også er knyttet en erhverspykolog og en neuropsykolog til Privathospitalet Mølholm. Der afholdes ugentligt konferencer med deltagelse af neurolog, neurokirug og neurofysiolog, der tværfagligt kan belyse komplekse problemstillinger. Dette samarbejde sikrer, at du får stillet den rigtige diagnose hurtigst muligt.

 

Når en neurologisk diagnose er stillet, kan det i nogle tilfælde vise sig at være en kronisk lidelse, som nødvendiggør videre ambulant behandling og kontrol. Denne behandling gives oftest på de regionale neurologiske afdelinger, og speciallægen vil derfor henvise dig hertil.

 

Sundhedsforsikring

De fleste sundhedsforsikringer dækker de nødvendige undersøgelser i forbindelse med at få stillet en diagnose. Spørg dit forsikringsselskab, hvilke regler der gælder hos dem.

 

Ventetidsgaranti

Som patient giver sundhedsloven dig en række rettigheder. F.eks. betyder "det udvidede frie sygehusvalg", at du har ret til at blive henvist til Privathospitalet Mølholm, hvis du ikke kan blive tilbudt udredning og behandling inden for 30 dage på ét af de offentlige hospitaler. 

Svar på generelle spørgsmål og information om dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, får du bedst ved at kontakte patientvejlederen i din hjemregion, patientvejlederen i vores brancheorganisation eller på hjemmesiden Sundhed.dk

 

Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvad foregår der ved undersøgelsen? 
  Der indledes med en samtale om symptomerne, hvornår de startede, hvordan de har udviklet sig, hvilke undersøgelser der måske allerede er lavet, og hvilken behandling der eventuelt er prøvet. Speciallægen spørger også ind til, om du tidligere har fejlet noget, og om der er arvelige sygdomme i din slægt, samt hvilken medicin du får. Så følger en grundig undersøgelse af bl.a. øjne og ansigt, balance, koordination, kræfter, reflekser og følesans. Der afrundes med en foreløbig konklusion, og der lægges en plan for det videre forløb. 

 2. Hvor meget tid er der afsat til undersøgelsen?
  Der er afsat op til 45 minutter til samtale, undersøgelse og diktering. Hvis der på forhånd er arrangeret yderligere undersøgelser samme dag, som f.eks. MR-skanning, forlænges tiden tilsvarende. 

 3. Hvor lang tid går der, til man ved, om man fejler noget?
  Det endelige svar kan afhænge af supplerende undersøgelser, så det varierer fra person til person.

 4. Får min egen læge besked? 
  For at sikre den bedst mulige behandling vil vi i nødvendigt omfang udveksle helbredsoplysninger der er relevante for din behandling med din egen læge, andre hospitaler, laboratorier samt evt. hjemmepleje. Hvis et forsikringsselskab betaler for behandlingsforløbet er vi forpligtet til at informere dette.
  Hvis du ikke ønsker udveksling af helbredsoplysninger med førnævnte instanser, skal du selv frabede dig dette, ved skriftligt at informere Privathospitalet Mølholm.
  Anden udveksling af oplysninger om din behandling (f.eks. til pårørende eller kommunen) forudsætter at du har afgivet et konkret skriftligt samtykke til dette.
  Ovenstående information fremgår af vores indkaldelsesbreve.
  Ved operation og indlæggelse udfyldes en samtykkeerklæring til behandling. 

 5. Hvordan kommer jeg videre med min behandling i det offentlige?
  Det er den henvisende læge, der tager stilling til den videre behandling. Behandlingen er typisk medicin eller operation, men afhænger af sygdommens karakter. Nogle behandlinger kan foretages i privat regi, andre kan ikke. Dette kan neurologen eller den henvisende læge afgøre, når resultatet af undersøgelsen foreligger. 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

 

VERSION NR. 107 . DATO 14. jul 2021

Til top