Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Privathospitalet Mølholm, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig. Vores databehandling af dine helbredsoplysninger sker altid i overensstemmelse med gældende lovgivning

 

Vi har brug for dine personoplysninger for at sikre dig bedst mulig behandling, med bedst mulig kvalitet.

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Privathospitalet Mølholm behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Privathospitalet Mølholm indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, henvisende instans, arbejdsrelationer og uddannelse  

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.),eventuelt etniske, religiøse eller seksuelle forhold.

Formål

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til: "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler" samt fotodokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling / operation foretages jf. "Bekendtgørelse om kosmetisk behandling".

 

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål/fakturering
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  -  Dokumentationspligt
  -  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  -  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at   hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  -  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  -  Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  -  Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  -  Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  -  Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt, baseret på dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig, herunder at vi ikke kan varetage formålene ovenfor.

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller nægter at give dit samtykke til udveksling af dine helbredsoplysninger, skal dette fremgå skriftligt.

Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke den behandling, der allerede er foretaget inden du trak dit samtykke tilbage.

Det betyder at journaloplysninger som allerede er sendt til f.eks. egen læge eller Sundhedsjournalen på Sundhed.dk, ikke kan trækkes tilbage.

Du har selv mulighed for at privatmarkere dine journaloplysninger på Sundhed.dk - læs mere her

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer eller i din Sundhedsjournal. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Der videregives oplysninger til din Sundhedsjournal på Sundhed.dk når vi er kontraktuelt pålagt dette eller hvis du har samtykket til udvekslingen som led i din behandling.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer eller forsikringsselskaber
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes til regionens afregningskontor i henhold til sundhedsloven. 
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9. 
 • Er du henvist fra et forsikringsselskab, videregives dine personoplysninger til forsikringsselskabet med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45. 

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på: 

 

Mailadresse: dpo@molholm.dk

Telefon: 87 20 30 40


Til top